Gegevensbeheerder

Fiore D’Oriente Srls – via delle Siepi, 20 – 00013 Mentana (RM)

E-mailadres van de houder: info@fioredoriente.eu

Soorten verzamelde gegevens

Tot de Persoonsgegevens die door deze Website worden verzameld, zelfstandig of via derden, behoren: Cookies, Gebruiksgegevens, e-mail, naam, telefoonnummer, verschillende soorten Gegevens en website.

Volledige details over elk type verzamelde gegevens worden verstrekt in de daarvoor bestemde secties van dit privacybeleid of door middel van specifieke informatieteksten die worden weergegeven voordat de gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens kunnen vrijwillig door de Gebruiker worden verstrekt of, in het geval van Gebruikersgegevens, automatisch worden verzameld tijdens het gebruik van deze Website.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle Gegevens die door deze Website worden gevraagd verplicht. Als de Gebruiker weigert deze mee te delen, kan het voor deze Website onmogelijk zijn om de Dienst te verlenen. In gevallen waarin deze Website aangeeft dat bepaalde Gegevens optioneel zijn, staat het Gebruikers vrij om deze Gegevens niet te verstrekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van de Dienst of de werking ervan.

Gebruikers die twijfelen over welke Gegevens verplicht zijn, worden aangemoedigd om contact op te nemen met de Controller.

Elk gebruik van cookies – of van andere trackinginstrumenten – door deze Website of door de eigenaars van diensten van derden die door deze Website worden gebruikt, is, tenzij anders aangegeven, bedoeld om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te leveren, naast de andere doeleinden die in dit document en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar, worden beschreven.

De Gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de Persoonsgegevens van derden die via deze Website zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld en garandeert dat hij/zij het recht heeft om deze mee te delen of te verspreiden, waarbij de Eigenaar wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid jegens derden.

Methode en locatie van gegevensverwerking

Behandelingsmethoden

De Verwerkingsverantwoordelijke neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van Persoonsgegevens te voorkomen.

De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van computer- en/of telematicahulpmiddelen, met organisatorische methoden en logica die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Gegevensverwerker hebben in sommige gevallen ook andere personen die betrokken zijn bij de organisatie van deze Website (administratieve, verkoop-, marketing-, juridische, systeembeheerders) of externe personen (zoals externe technische dienstverleners, postbezorgers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die door de Gegevensverwerker, indien nodig, zijn aangesteld als Gegevensverwerkers, toegang tot de Gegevens. De bijgewerkte lijst van Gegevensverwerkers kan altijd worden opgevraagd bij de Gegevensverwerker.

Wettelijke basis voor verwerking

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt Persoonsgegevens van de Gebruiker als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; Opmerking: in sommige rechtsgebieden kan de Verwerkingsverantwoordelijke gemachtigd zijn om Persoonsgegevens te verwerken zonder toestemming van de Gebruiker of een andere rechtsgrond zoals hieronder vermeld, totdat de Gebruiker bezwaar maakt (“opt-out”) tegen deze verwerking. Dit is echter niet van toepassing als de verwerking van Persoonsgegevens valt onder de Europese wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens;

de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met de Gebruiker en/of de uitvoering van precontractuele maatregelen;

de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen;

de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen;

de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de Verwerkingsverantwoordelijke of van derden.

Het is echter altijd mogelijk om de Verwerkingsverantwoordelijke te vragen om de concrete rechtsgrondslag van elke verwerking te verduidelijken en in het bijzonder om te specificeren of de verwerking gebaseerd is op de wet, vereist is door een contract of noodzakelijk is om een contract te sluiten.

Plaats

De Gegevens worden verwerkt in de gebouwen van de Gegevensverwerker en op elke andere plaats waar de partijen die betrokken zijn bij de verwerking zich bevinden. Neem voor meer informatie contact op met de eigenaar.

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden overgedragen naar een ander land dan het land waar de Gebruiker zich bevindt. Om meer informatie te verkrijgen over waar de verwerking plaatsvindt, kan de Gebruiker het gedeelte over de details van de verwerking van persoonsgegevens raadplegen.

De Gebruiker heeft het recht om informatie te verkrijgen over de rechtsgrondslag voor de doorgifte van Gegevens buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie onder publiek internationaal recht of bestaande uit twee of meer landen, zoals de VN, evenals over de veiligheidsmaatregelen die de Gegevensverwerker heeft genomen om de Gegevens te beschermen.

Mocht een van de zojuist beschreven overdrachten plaatsvinden, dan kan de Gebruiker de respectieve secties van dit document raadplegen of de Controller om informatie vragen door contact met hem op te nemen via de contactgegevens die aan het begin zijn vermeld.

Opslagperiode

Gegevens worden verwerkt en opgeslagen gedurende de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom:

Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Controller en de Gebruiker, worden bewaard totdat de uitvoering van dat contract is voltooid.

Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die kunnen worden toegeschreven aan het gerechtvaardigde belang van de Gegevensverwerker, worden bewaard totdat aan dit belang is voldaan. De Gebruiker kan meer informatie verkrijgen over het gerechtvaardigde belang dat door de Verwerkingsverantwoordelijke wordt nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Verwerkingsverantwoordelijke.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, mag de Controller de Persoonsgegevens langer bewaren totdat deze toestemming wordt ingetrokken. Daarnaast kan de Verwerkingsverantwoordelijke verplicht zijn Persoonsgegevens langer te bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op last van een autoriteit.

Aan het einde van de bewaarperiode worden de Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kan na het verstrijken van deze periode het recht op toegang, annulering, rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet langer worden uitgeoefend.

Doeleinden van gegevensverwerking

De Gegevens van de Gebruiker worden verzameld om de Gegevensverwerker in staat te stellen zijn Diensten te verlenen, evenals voor de volgende doeleinden: Statistieken, Bescherming tegen SPAM, Remarketing en behavioral targeting, Weergave van inhoud van externe platforms, Interactie met sociale netwerken en externe platforms, Contact opnemen met de Gebruiker, Contacten beheren en berichten versturen en Commentaar geven op inhoud.

Voor meer gedetailleerde informatie over de doeleinden van de verwerking en de Persoonsgegevens die concreet relevant zijn voor elk doel, kan de Gebruiker de relevante secties van dit document raadplegen.

Details van de verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

Inhoudelijk commentaar

Commentaardiensten stellen gebruikers in staat om hun eigen opmerkingen over de inhoud van deze website te formuleren en openbaar te maken.

Gebruikers kunnen, afhankelijk van de instellingen van de Controller, hun opmerkingen ook anoniem achterlaten. Als de Persoonsgegevens die door de Gebruiker zijn verstrekt e-mail bevatten, kan dit worden gebruikt om meldingen van reacties op dezelfde inhoud te versturen. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun commentaar.

In het geval dat een commentaarservice van derden is geïnstalleerd, is het mogelijk dat, zelfs als Gebruikers de commentaarservice niet gebruiken, deze verkeersgegevens verzamelt met betrekking tot de pagina’s waarop de commentaarservice is geïnstalleerd.

Direct beheerd commentaarsysteem (deze website)

Deze website heeft een eigen commentaarsysteem voor inhoud.

Verzamelde persoonlijke gegevens: e-mail, naam en website.

Contact opnemen met de gebruiker

Contactformulier (deze website)

Door het contactformulier in te vullen met zijn of haar gegevens, stemt de Gebruiker in met het gebruik ervan om te reageren op verzoeken om informatie, offertes of andere aard zoals aangegeven in de kop van het formulier.

Verzamelde persoonlijke gegevens: e-mail, naam, telefoonnummer, website en verschillende soorten gegevens.

Mailinglijst of nieuwsbrief (deze website)

Door zich aan te melden voor de mailinglijst of nieuwsbrief wordt het e-mailadres van de Gebruiker automatisch opgenomen in een lijst met contactpersonen aan wie e-mailberichten met informatie, waaronder informatie van commerciële en promotionele aard, met betrekking tot deze Website kunnen worden verzonden. Het e-mailadres van de Gebruiker kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als gevolg van registratie op deze Website of na het doen van een aankoop.

Verzamelde persoonlijke gegevens: e-mail en naam.

Contactbeheer en verzenden van nieuwsbrieven

Dit type dienst maakt het mogelijk om een database van e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contacten te beheren die worden gebruikt om met de Gebruiker te communiceren.

Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en tijd waarop de Gebruiker de berichten bekijkt, evenals de interactie van de Gebruiker met de berichten, zoals informatie over klikken op links in de berichten.

Omnisend

Omnisend is een service voor adresbeheer en e-mailen

Verzamelde persoonlijke gegevens: e-mail, voornaam, achternaam.

Plaats van verwerking: VS.

Interactie met sociale netwerken en externe platforms

Met dit type service kunt u rechtstreeks vanaf de pagina’s van deze website communiceren met sociale netwerken of andere externe platforms.

Interacties en informatie verkregen via deze Website zijn in elk geval onderworpen aan de privacy-instellingen van de Gebruiker met betrekking tot elk sociaal netwerk.

Als een interactieservice voor sociale netwerken is geïnstalleerd, is het mogelijk dat deze, zelfs als Gebruikers de service niet gebruiken, verkeersgegevens verzamelt met betrekking tot de pagina’s waarop deze is geïnstalleerd.

Facebook Like-knop en sociale widgets (Facebook, Inc.)

De Facebook ‘Like’-knop en sociale widgets zijn interactiediensten met het sociale netwerk Facebook, geleverd door Facebook, Inc.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid. Aanhanger van het Privacy Shield.

Remarketing

Met dit soort diensten kunnen deze Website en zijn partners communiceren, advertenties optimaliseren en weergeven op basis van het eerdere gebruik van deze Website door de Gebruiker.

Deze activiteit wordt uitgevoerd door het bijhouden van Gebruiksgegevens en het gebruik van Cookies, informatie die wordt doorgegeven aan partners waaraan de remarketing- en behavioural targeting-activiteit is gekoppeld.

Naast de afmeldingsmogelijkheden die de onderstaande diensten bieden, kunt u zich afmelden voor het ontvangen van cookies van een dienst van een derde partij door de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken.

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience is een remarketing- en gedragstargetingservice van Facebook, Inc. die de activiteit van deze website koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

Verzamelde persoonlijke gegevens: Cookies en e-mail.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid – Opt Out. Aanhanger van het Privacy Shield.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing is een remarketing- en gedragstargetservice van Facebook, Inc. die de activiteit van deze website koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid – Opt Out. Aanhanger van het Privacy Shield.

Statistieken

Met de diensten in dit gedeelte kan de Gegevensbeheerder verkeersgegevens controleren en analyseren en het gedrag van de Gebruiker bijhouden.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google gebruikt de verzamelde Persoonsgegevens om uw gebruik van deze website te evalueren, rapporten samen te stellen en deze te delen met andere services van Google.

Google kan Persoonsgegevens gebruiken om advertenties in zijn advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid – Opt Out. Aanhanger van het Privacy Shield.

Facebook Ads Conversiemonitoring (Facebook, Inc.)

Conversietracking van Facebook Ads is een statistiekenservice van Facebook, Inc. die gegevens van het Facebook-advertentienetwerk koppelt aan acties die binnen deze website worden uitgevoerd.

Verzamelde persoonlijke gegevens: cookies en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid. Aanhanger van het Privacy Shield.

Inhoud van externe platforms weergeven

Dit type dienst maakt het mogelijk om inhoud gehost op externe platforms direct weer te geven vanaf de pagina’s van deze Website en om ermee te communiceren.

Als een dergelijke dienst is geïnstalleerd, is het mogelijk dat deze, zelfs als Gebruikers de dienst niet gebruiken, verkeersgegevens verzamelt met betrekking tot de pagina’s waarop deze is geïnstalleerd.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.